Kulturstyrelsens ændringsforslag udvider mulighederne for idébaserede og kristne tv-stationer.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu og frem til 2. august en høring over udkast til ændret bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Flere muligheder
Der lægges op til en ændring i kravet om lokalt indhold, og ændringen giver desuden mulighed for at udsende egne tidligere producerede programmer i øvrig sendetid, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.
Samtidig vil det blive muligt at udsende europæiske programmer uden Radio- og tv-nævnets forhåndsgodkendelse.
Det er partierne bag medieaftalen for 2015-2018, der har besluttet at sende ændringsforslagene i høring. Baggrunden er, at der har vist sig en række uhensigtsmæssigheder i de nuværende formuleringer.

Vigtige lempelser
Der foreslås derfor, at der indføres en lempelse, som gør det muligt, at genudsende stationens egne programmer som er produceret inden år 2014.
Det foreslås desuden, at kravet om lokalt indhold ændres, så betegnelsen lokalt indhold også dækker lokale forhold, som har en særlig interesse for befolkningen i tilladelsesområdet og endda i de tilgrænsende tilladelsesområder.
Endeligt stilles der forslag om, at udsendelse af europæiske programmer i den øvrige sendetid ikke længere skal kræve forhåndsgodkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Høringssvar inden 2. august 
Høringsfristen er onsdag den 2. august 2017. Høringssvar sendes per e-mail til medi@slks.dk med emneteksten “Høring – ikkekommerciel lokal-tv-bekendtgørelse”.

Hent høringsmateriale her.