Velkomst.

    Formanden bød alle online deltagere velkommen til dette specielle årsmøde.

2. Valg af dirigent og referent.

    Per Nielsen blev valgt til dirigent og Tove Videbæk til referent.

    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning og handlingsplan.

    Formanden aflagde bestyrelsens/formandens beretning.
Kan læses på www.dkpk.dk og tilsendes medlemmer, som måtte ønske det.

4. Godkendelse af reviderede regnskaber, kommende års budget samt fastsættelse af kontingent  

    Det reviderede regnskab og det kommende års budget blev godkendt.

    Kontingentet blev fastsat til at være uændret.

5. Valg af formand, bestyrelse, suppleanter og revisor.

    Bestyrelsesmedlemmerne Martin Tangstad og Isak Jespersen var på valg.

    Martin Tangstad ønskede ikke genvalg, da han har fået større og mere krævende opgaver i forbindelse med KKR/TV og i Kulturcenteret i øvrigt.

    Isak Jespersen blev genvalgt.

    Suppleanterne Bjarne Larsen og Mogens Videbæk blev genvalgt.

    Formanden, Tove Videbæk, blev genvalgt.

    Revisor Michael Harboe ApS blev genvalgt som foreningens revisor.

    Vedr. nyt bestyrelsesmedlem (i stedet for Martin Tangstad) vil bestyrelsen kontakte forskellige mediepersoner, som blev nævnt på mødet.     

    DKPKs bestyrelse herefter af:

    Formand Tove Videbæk, Næstformand Per Nielsen, Isak Jespersen.

    Suppleanter: Bjarne Larsen, Mogens Videbæk.

6. Indkomne forslag.

    Der var ingen indkomne forslag.

7. Næste møde/generalforsamling.

    Næste bestyrelsesmøde vil finde sted tirsdag d. 14. sept. kl. 20.00 online.

8. Eventuelt.

    a. Per Nielsen orienterede om en kontakt fra C More via Henri Nissen, Udfordringen. Formanden vil kontakte Henri Nissen vedr. denne sag m.v.

      b. Formanden spurgte, om det ville være i orden at invitere Patrik Näsfors som er leder af streamingtjenesten christosnet – chr.net, ind som medlem af DKPK. Dette blev godkendt.   

Med venlig hilsen,

på bestyrelsens vegne,

Tove Videbæk

Formand / Referent