Lige nu er der ingen begrænsninger på religiøst indhold i ikkekommercielle lokalradioer, men fra 2018 skal mindst én time om ugen handle specifikt om lokale forhold. Resten af sendetiden er op til stationen selv.

Må lokalradio transmittere gudstjenester?
Ja, lyder det utvetydige svar fra Slots- og Kulturstyrelsen.
– I den gældende lokalradioordning, der løber til og med udgangen af 2017, og som omfatter både kommerciel og ikkekommerciel lokalradio, er der ingen begrænsninger på at sende religiøst indhold, heller ikke gudstjenestetransmissioner, siger fuldmægtig ved Kulturstyrelsen, Thyge Moos.

I den kommende kommercielle lokalradioordning, der kommer til at gælde fra 2018, er der ligeledes ingen begrænsninger i mulighederne for at sende religiøse programmer, forklarer han.

Vide rammer for religiøse programmer

I den kommende ikkekommercielle lokalradioordning, der også vil gælde fra 2018, vil der dog være den begrænsning, at stationerne i én time om ugen – eller mere, såfremt stationen selv angiver det i deres ansøgning om programtilladelse – skal sende programmer med lokalt indhold.

– Kravet om lokalt indhold betyder, at der for eksempel ikke i den ene time med lokalt indhold kan udsendes programmer om mere generelle emner.

Det skal handle om lokale forhold. Hvorvidt et religiøst program er lokalt nok afhænger af programmets indhold, og det er i sidste ende Radio- og tv-nævnet, der afgør, hvad der kan siges at være lokalt indhold.

Indholdet, altså det, der tales om, skal være lokalt, præciserer Thyge Moos. Men ud over den ene time er der vide rammer for religiøse programmer, forklarer han:

– En lokalradiostation kan have tilladelse til at sende op til 168 timer om ugen, så der er ofte rig mulighed for at sende religiøst indhold, også gudstjenestetransmissioner, i den resterende del af sendetiden.

Radio- og tv-nævnet vurderer, om indholdet er lokalt

Kravene er skrappere for lokal-tv. Her kræves det, at 80 procent af førstegangsudsendelserne skal have lokalt indhold. En sag om TV Alternativet illustrerer, hvad Radio- og TV-nævnet godkender som lokalt indhold.

– I en aktuel afgørelse fra Radio- og tv-nævnet i tilsynssagen med TV Alternativ fremgår det, at et studieinterview med præster ikke var lokalt indhold, men var af almen og generel interesse. I lokal-tv-ordningen kræves det, at 80 procent af førstegangsudsendelserne er lokalt indhold, men da TV Alternativet i deres ansøgning havde tilkendegivet, at de ville sende 100 procent lokalt indhold, fik stationen en påtale for manglende lokalt indhold, forklarer Thyge Moos.

Radio- og tv-nævnet påtalte ikke en udsendelse om Brødremenigheden i Danmark, da programmet handler om Christiansfelds historie og Brødremenighedens betydning for byen.

Nævnet ikke har haft tilsynssager, hvor der er taget konkret stilling til, om der må transmitteres gudstjenester i ikkekommerciel lokal-tv.

Den nuværende ordning for ikkekommerciel lokal-tv fortsætter til udgangen af 2019.