05 nov 2018
5 november 2018

Lokal-tv skal fremover sende på internettet

Internetdistribution bliver vilkår i forbindelse med fremtidige tilladelser til ikke-kommercielt lokal-tv. Dog forbydes reklamer på nettet. Forslaget er nu sendt i høring.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører frem til den 30. november 2018 kl. 12.00 en høring over udkast til ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Ifølge Medieaftale for 2019-2023 videreføres den nuværende ordning med den tilføjelse, at internetdistribution gøres til et vilkår eller et skønhedskriterium i forbindelse med fremtidige lokal-tv-tilladelser.

For at videreføre lokal-tv-ordningen skal der udstedes en ny bekendtgørelse. Herefter kan lokal-tv-sendemulighederne udbydes, og de nye tilladelseshavere vil kunne påbegynde deres programvirksomhed 1. januar 2020.

Der er lagt op til få ændringer og præciseringer, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelsese.

  • Som noget nyt foreslås det at indføre krav om supplerende internetdistribution for alle tilladelseshavere inklusive særordningen. Der er krav om, at programvirksomheden både skal paralleludsendes via internettet og stilles til rådighed ”on demand”.
  • Derudover indføres forbud mod at oppebære reklameindtægter på baggrund af internetdistributionen. Der indføres også en pligt til opbevaring af programkopier af internetprogrammerne.
  • Begrebet ”førstegangsudsendelse” er præciseret. Det samme gælder kravet om, hvem og hvor programmerne skal produceres. Derudover er ordlyden vedrørende public access strømlinet til ”borgere fra tilladelsesområdet”.

Kriterierne for særordningen er justeret, så den samme ansøgerkreds fortsat kan søge. Endelig udgår afrapporteringen, idet denne er afskaffet. Det foreslås, at tilladelser udstedes med begyndelse i 2020 og med udløb ved udgangen af 2025.

Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 30. november 2018 kl. 12.00, og høringssvaret skal sendes til e-mailadressen: medi@slks.dk

Læs om høringen og find høringsmateriale.